Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Danh mục quy trình ĐBCL

Các quy trình điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Khoa Kỹ thuật công trình

Cập nhật 15/07/2020 - 08:38:51 AM (GMT+7)

Danh mục quy trình đảm bảo chất lượng của Khoa Kỹ thuật công trình:

A- Hành chính
1.    Quy trình nhận văn bản
2.    Quy trình gửi văn bản
3.    Quy trình tuyển dụng giảng viên
4.    Quy trình tập huấn, nâng cao nghiệp vụ giảng viên
5.    Quy trình học tập nghiệp vụ ngắn hạn trong nước
6.    Quy trình học tập nghiệp vụ ngắn hạn ngoài nước
7.    Quy trình tổ chức hội thảo cấp khoa
8.    Quy trình tổ chức sinh hoạt học thuật – báo cáo chuyên đề
9.    Quy trình tham gia hội thảo trong nước/quốc tế
10.    Quy trình phát học bổng Kỹ thuật Công trình
11.    Quy trình nhận tài trợ học bổng Kỹ thuật Công trình cho sinh viên

 

B- Đào tạo
12.    Quy trình rà soát, cập nhật Chương trình đào tạo
13.    Quy trình xây dựng mới Chương trình đào tạo
14.    Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo
15.    Quy trình mối quan hệ phân công giảng dạy giữa Phòng Đào tạo và Khoa KTCT
16.    Quy trình lập kế hoạch giảng dạy
17.    Quy trình hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học
18.    Quy trình điều chỉnh đăng ký môn học
19.    Quy trình hợp đồng thỉnh giảng và quản lý giảng viên thỉnh giảng
20.    Quy trình đối thoại trực tiếp sinh viên hàng năm
21.    Quy trình cố vấn học tập/tiếp sinh viên
22.    Quy trình thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập hàng năm
23.    Quy trình hợp tác với doanh nghiệp
24.    Quy trình đánh giá kết quả môn học của sinh viên
25.    Quy trình kiểm tra giữa kỳ, công bố điểm, và khiếu nại của sinh viên
26.    Quy trình ra đề thi
27.    Quy trình tổ chức giảng dạy của giảng viên trong học kỳ
28.    Quy trình khảo sát việc làm và chương trình đào tạo đối với sinh viên và cựu sinh viên

 

C- Bộ môn - Khoa
29.    Quy trình khảo sát chương trình đào tạo đối với doanh nghiệp xây dựng
30.    Quy trình họp bộ môn
31.    Quy trình họp khoa
32.    Quy trình họp Hội đồng khoa học khoa
33.    Quy trình đăng ký nghiên cứu khoa học
34.    Quy trình tổ chức hoạt động Câu lạc bộ học thuật
35.    Quy trình tổ chức hoạt động phong trào văn thể mỹ
36.    Quy trình tự đánh giá Chất lượng CTĐT ngành KTCT trình độ Đại học
37.    Quy trình tổ chức cho sinh viên tham quan công trường
38.    Quy trình tổ chức cho sinh viên Thực tập tốt nghiệp
39.    Quy trình hợp tác với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học
40.    Quy trình hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo
41.    Quy trình tổ chức hướng dẫn sinh viên làm Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp
42.    Quy trình đăng ký thi Olympic cơ học toàn quốc
43.    Quy trình tổ chức cuộc thi Tôi là kỹ sư xây dựng
44.    Quy trình viết giáo trình – tài liệu tham khảo