Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Tầm nhìn, Sứ mạng, Chiến lược

Tầm nhìn của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 14/10/2020 - 01:40:55 PM (GMT+7)

 

Trong giai đoạn năm năm từ 2020 – 2025 phấn đấu trở thành trường đại học có thương hiệu, có uy tín và có chất lượng cao.
Đến năm 2030, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn sẽ trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ có chất lượng và uy tín trong các cơ sở giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng ở Việt Nam.

 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 131/NQ-DSG-HĐQT, ngày 14 tháng 10 năm 2020

của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn)