Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Tầm nhìn, Sứ mạng, Chiến lược

Tầm nhìn của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 19/12/2012 - 05:00:00 PM (GMT+7)


Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là trường đại học tư thục hoạt động theo luật giáo dục đại học Việt Nam số 08/2012/QH13, có uy tín trong hệ thống giáo dục đào tạo Việt Nam, từng bước đạt trình độ cao ở khu vực về:
    Môi trường giảng dạy, học tập, làm việc tiên tiến, phù hợp với bản sắc văn hóa của dân tộc;
    Chương trình, nội dung và chất lượng đào tạo;
    Hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai và chuyển giao công nghệ.

 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-DSG-HĐQT, ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn)