Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Tầm nhìn, Sứ mạng, Chiến lược

Sứ mạng của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 14/10/2020 - 01:35:34 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa hệ, với các trình độ: Đại học, cao học và nghiên cứu sinh; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng có phẩm chất đạo đức, tư duy độc lập, sáng tạo, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi, văn hóa, ngoại ngữ tốt, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế toàn cầu hóa của thế giới.

 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 131/NQ-DSG-HĐQT, ngày 14 tháng 10 năm 2020

của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn)