Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Ban ĐB&KĐCLGD

Chức năng - Nhiệm vụ

Cập nhật 25/05/2017 - 04:10:02 PM (GMT+7)

Ngày 25/5/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành Quyết định số 137/QĐ-DSG-HCQT quy định về Chức năng và Nhiệm vụ của Ban ĐB&KĐCLGD. Theo đó,

I. Chức năng của Ban ĐB&KĐCLGD
1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng, Ban lãnh đạo nhà trường và trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến việc duy trì quản lý nhà trường theo các tiêu chuẩn về Đảm báo chất lượng đã được ban hành trong trường (Quy trình PDCA)
2. Thực hiện công tác khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ trường theo các bộ tiêu chuẩn. (tự đánh giá)
3. Điều phối công tác đánh giá, kiểm định ở cấp độ nhà trường và cấp độ chương trình đào tạo theo các tiêu chuấn quốc tế và các tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (chuẩn bị đáp ứng đánh giá ngoài)
II. Cơ cấu tổ chức của Ban ĐB&KĐCLGD
1. Ban ĐB&KĐCLGD có vị trí tổ chức như các phòng, khoa chức năng của Trường, có biên chế theo yêu cầu nhiệm vụ, có trưởng ban và khi cần có phó trưởng ban, còn lại là các cán bộ và nhân viên, bao gồm các chuyên viên kiểm định, chuyên viên khảo sát, thư ký... có thể chuyên trách và kiêm nhiệm.
2. Nhiệm kỳ của trưởng, phó ban theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng bổ nhiệm trưởng và phó ban (Trưởng ban phải thông qua HĐQT).
3. Đội ngũ cán bộ, nhân viên là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, có khả năng độc lập công tác, có năng lực xem xét, kết luận, công tâm, khách quan.
4. Ban ĐB&KĐCLGD thông qua tổ đảm bảo chất lượng gồm các cán bộ giảng viên nhân viên làm công tác ĐB&KĐCLGD ở các khoa, phòng, ban trong trường để hỗ trợ, tư vấn và điều phối công tác ĐB&KĐCLGD ở các đơn vị trong toàn trường.
III. Nhiệm vụ của Ban ĐB&KĐCLGD
3.1. Công tác quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn được ban hành
1. Kiểm soát, cập nhật và duy trì hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn đã được ban hành.
2. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong trường.
3. Tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban lãnh đạo nhà trường trong việc lập Mục tiêu chất lượng (MTCL) và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học của trường và các đơn vị.
4. Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL.
5. Lập kế hoạch và triển khai việc đánh giá nội bộ các đơn vị.
6. Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá việc khắc phục để giảm thiểu các việc không phù hợp về đảm bảo chất lượng lặp lại, phòng ngừa các việc không phù hợp có thể phát sinh mới.
7. Định kỳ báo cáo cho lãnh đạo trường kết quả hoạt động của hệ quản lý chất lượng và đề xuất cải tiến.
8. Đề xuất các nguồn lực cần thiết cho việc cập nhật và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường.
9. Kiểm soát, cập nhật các quy trình, biểu mẫu đã được phê duyệt, phân phối tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng.
10. Biên soạn, sửa đổi các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng khi có yêu cầu của lãnh đạo trường.
11. Liên hệ với các tổ chức đánh giá ngoài để thực hiện công việc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng.
12. Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
3.2. Công tác khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ trường
1. Theo dõi, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục.
2. Nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai việc áp dụng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho hoạt động đào tạo của trường.
3. Hỗ trợ các đơn vị triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch của nhà trường.
4. Triển khai công tác tự đánh giá hàng năm và các hoạt động trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Kiểm tra việc thu thập, lưu trữ và định kỳ hàng tháng cập nhật thông tin và minh chứng của trường và của các đơn vị theo các tiêu chuẩn đánh giá.
6. Đề ra các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.
7. Xây dựng nội dung, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
8. Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về kiểm định chất lượng giáo dục.
9. Tổ chức thực hiện khảo sát ý kiến của sinh viên về chất lượng giáo dục của nhà trường, xử lý, phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các đề xuất cải tiến.
10. Tổ chức thực hiện khảo sát ý kiến của cán bộ, giảng viên về chất lượng phục vụ và các chính sách của nhà trường, xử lý, phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các đề xuất cải tiến
3.3. Công tác đánh giá, kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế và của Bộ GD&ĐT
1. Nghiên cứu, cập nhật hệ thống tiêu chuẩn đánh giá các chương trình đào tạo của quốc tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề xuất việc lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá.
2. Đăng ký kiểm định và duy trì chất lượng giáo dục nhà trường theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.
3. Tổ chức các hoạt động đánh giá nội bộ chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế.
4. Chuẩn bị các điều kiện để đăng ký kiểm định/đánh giá chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế.

 

Quyết định đính kèm