Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo v/v đăng ký môn học "Đồ án chuyên ngành" + "Đồ án Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin" - Bậc Đại học 2019 và các khoá trước học lại

Cập nhật 08/09/2022 - 09:32:22 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên D19_TH (Khoá 2019) và các khoá trước học lại xem thông báo v/v đăng ký nhóm thực hiện môn Đồ án dưới đây.

Lưu ý: SV phải chắc chắn mình đã đăng ký môn học với Phòng đào tạo thì mới tiến hành chọn nhóm nhé, nếu chưa đăng ký môn học với Phòng đào tạo thì các bạn nhanh chóng hoàn tất việc đăng ký.