Mã Trường

Mã Trường

VBPL về NCKH

Thông tư 04/2015/TT-BKHCN Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Cập nhật 13/05/2015 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Ngày 11/3/2015  Bộ trưởng bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.