Mã Trường

Mã Trường

VBPL về NCKH

Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Cập nhật 13/05/2020 - 09:55:37 AM (GMT+7)

Ngày 25/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP về việc Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học