Mã Trường

Mã Trường

VBPL về NCKH

Thông tư 09/2018/TT-BGDDT quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cập nhật 13/05/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Ngày 30/3/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư số 09/2018/TT-BGDDT quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.