Mã Trường

Mã Trường

VBPL về NCKH

Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Cập nhật 09/09/2015 - 01:00:00 AM (GMT+7)
THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ

trong các cơ sở giáo dục đại học

 Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

        Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

        Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

Nội dung chi tiết xin xem tại đây