Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tin Đào Tạo

Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn hoàn thành báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2017

Cập nhật 29/05/2017 - 05:05:12 PM (GMT+7)

Ngày 29/5/2017, Hiệu trưởng Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn đã ký ban hành báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2017. Việc hoàn thành báo cáo là cơ sở chuẩn bcho công tác trin khai đánh giá ngoài.

Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn sdng bcông cTiêu chuẩn đánh giá cht lượng giáo dc trường đại hc được ban hành theo Quyết định s65/2007/QĐ-BGDDT, ngày 01/11/2007 và sa đổi bsung theo Thông tư s37/2012/TT-BGDDT, ngày 30/10/2012 ca BGiáo dc và Đào to.

Nội dung chi tiết của bản báo cáo.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật