Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Các kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật 25/10/2012 - 10:34:49 AM (GMT+7)

Ngày 3,4,5/11/2012 tại Hội trường Thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3) sẽ diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lân thứ IX (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Nhân sự kiện này, Ban Thường vụ Đoàn trường giới thiệu đến bạn đọc Webstie STU về truyền thống các kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần I, nhiệm kỳ 1977 – 1981:

-         Thời gian: Từ 3/7 đến 10/7/1977

-         Nội dung:  

Đại hội đã nhận định: "Hai năm qua cùng với phong trào thanh niên trong các lực lượng vũ trang và công an nhân dân, phong trào thanh thiếu niên tham gia truy quét địch bảo vệ trật tự trị an xây dựng chính quyền cách mạng, đã góp phần quan trọng bảo vệ từng cơ sở sản xuất, trường học, xóm ấp, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội ở thành phố. Gần 100%  thanh niên thành phố đã đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự và đã đạt chỉ tiêu tuyển quân hàng năm... Hàng triệu lượt thiếu nhi dưới sự hướng dẫn của Đoàn, đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua việc nhỏ chí lớn, ngàn hoa việc tốt, phong trào một triệu học cụ cho thiếu nhi vùng kinh tế mới, công tác Trần Quốc Toản, chăm lo gia đình thương binh liệt sĩ, kế hoạch nhỏ xây dựng con tàu Thống Nhất... 65% thiếu nhi thành phố đã được tập họp tham gia các hình thức vui chơi, sinh hoạt lành mạnh, trên 160 ngàn em đã được tổ chức vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh".

Đại hội đã đề ra 2 mục tiêu chung có tính lâu dài :

- Tổ chức toàn bộ thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh thành lực lượng xung kích trong cao trào cách mạng của thành phố, dốc toàn bộ sức mạnh và óc sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi các kế hoạch cải tạo và xây dựng thành phố để nhanh chóng biến Thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm công nghiệp, một trung tâm văn hóa, một trung tâm giao dịch quốc tế của cả nước, xứng đang được mang tên Bác Hồ kính yêu.

- Không ngừng giáo dục, rèn luyện các tầng lớp thanh niên vừa thoát khỏi chế độ cũ và lớp thiếu niên nhi đồng lớn lên trong lòng chế độ mới, đào tạo nên thế hệ trẻ lao động mới làm chủ tập thể thành phố xã hội chủ nghĩa, kế tục một cách trung thành và xuất sắc sự nghiệp của Đảng ta.

Đại hội đã xác định nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong thời gian tới: “Đoàn phải giáo dục, rèn luyện thanh niên một cách toàn diện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, phát huy những truyền thống đấu tranh tốt đẹp của thanh niên, tăng cường giáo dục thanh niên về nhân sinh quan cách mạng, về lý tưởng cao đẹp (Sống để làm gì ? Đấu tranh cho mục đích gì ?) về chủ nghĩa anh hùng cách mạng “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; về những quan điểm cơ bản như lao động, phục vụ nhân dân, làm chủ tập thể, về nếp sống văn minh, lành mạnh, có tổ chức, kỷ luật. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh phong trào thanhh niên tiến quân vào lao động sản xuất, tiến quân vào khoa học kỹ thuật, vào việc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội với quy mô ngày càng lớn, tổ chức chặt chẽ, khoa học thu hút đại bộ phận thanh niên, cả bộ phận thanh niên chậm tiến. Quan tâm đến quyền lợi của tuổi trẻ, điều kiện lao động, học tập, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao....

Đại hội nhận định cần củng cố, phát triển Đoàn cả về số lượng và chất lượng. Trong hai năm tới, cố gắng tập hợp khoảng 80% quần chúng thanh niên và tổ chức, phát triển Đoàn gấp hai lần, xây dựng các chi đoàn tự động công tác ở cơ sở. Phải mạnh dạn đề bạt và đào tạo hàng loạt cán bộ nảy nở từ phong trào hành động cách mạng của thanh niên, nhất là thanh niên công nhân trong phong trào sản xuất, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất, thanh niên nông dân tiên tiến trong phong trào sản xuất và cải tạo nông thôn theo hướng xã hội chủ nghĩa; cần giáo dục tốt thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; hướng dẫn tốt việc học tập trong nhà trường và sinh hoạt ngoài nhà trường của các em nhất là sinh hoạt Đội và sinh hoạt Câu lạc bộ.

- Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Chơn Trung (Sáu Quang) làm Bí thư Thành Đoàn; các đồng chí Lê Công Giàu (Út Mới), đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt, đồng chí Võ Viết Thanh (Bảy Thanh), đồng chí Phạm Phương Thảo giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành Đoàn.

2. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần II, nhiệm kỳ 1981 – 1984:

- Thời gian: Từ 3/3/1981 - 10/3/1981

- Nội dung:

 

Đại hội Đoàn toàn thành lần thứ hai với khẩu hiệu hành động “Học tập, hành động vì sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội” diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 4 (năm 1979) về quyền chủ động cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc đề ra kế hoạch, tạo nguồn vật tư, trả lương khoán, kết hợp ba lợi ích và Chỉ thị 100 (năm 1981) của Ban Bí thư về khoán sản phẩm trong nông nghiệp. Có thể nói, đây là những cơ sở ban đầu đưa phong trào thanh thiếu niên bước sang giai đoạn mới.

Đại hội đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên trong thời gian tới : Đoàn Thanh niên Cộng sản phải xác định vai trò xung kích của mình bằng các hoạt động thực tiễn trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa; Đoàn đóng vai trò nòng cốt trong việc giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thanh niên; Mục tiêu tập hợp phải chuyển sang nhiệm vụ trung tâm là xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nền tảng là nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Do đó, tập hợp không nên chỉ đơn thuần bằng các tổ chức chính trị mà phải lấy tổ chức chính trị làm nòng cốt cho nhiều hình thức tập hợp phong phú, đa dạng của hoạt động kinh tế, học tập, văn hóa văn nghệ và các sinh hoạt phù hợp với đặc điểm từng lứa tuổi. (Diễn văn bế mạc Đại hội Đoàn Thành phố lần 2)

Từ giai đoạn này, phong trào Đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đi vào chiều sâu, chú trọng vào hiệu quả kinh tế, năng suất và chất lượng lao động, ý thức giác ngộ cách mạng làm thước đo. Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đó, tổ chức Đoàn cũng như những đơn vị, tổ chức nói chung nhất thiết phải chủ động tìm kiếm biện pháp tháo gỡ khó khăn, những ràng buộc về cơ chế nhằm giải phóng sức sản xuất, cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến khoa học, cải tiến kỹ thuật, giải quyết công ăn việc làm cho thanh niên... và thực tế thì Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện những nội dung này.

- Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) giữ nhiệm vụ Bí thư Thành Đoàn; các đồng chí Trần Văn Long, đồng chí Phạm Phương Thảo giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành Đoàn.

(Còn tiếp)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật