Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

STU cấp 105 suất học bổng học kỳ 2 năm học 2022-2023

Cập nhật 27/03/2023 - 06:08:21 PM (GMT+7)

Học bổng tuyển sinh khóa 2019, 2020, 2021, 2022 được duy trì và cấp trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho 105 bạn sinh viên. Tổng giá trị học bổng được cấp trong đợt này là 1.222.975.000 (bằng chữ: Một tỷ hai trăm hai mươi hai triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Cụ thể:

1.   Quyết định cấp 6 suất học bổng cho khóa tuyển sinh 2019. Trong đó: 
-    01 suất học bổng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
-    05 suất học bổng 50% học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
2.   Quyết định cấp 31 suất học bổng cho khóa tuyển sinh 2020. Trong đó: 
-    23 suất học bổng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
-    08 suất học bổng 50% học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
3.   Quyết định cấp 31 suất học bổng cho khóa tuyển sinh 2021. Trong đó: 
-    19 suất học bổng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
-    12 suất học bổng 50% học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
4.   Quyết định cấp 37 suất học bổng cho khóa tuyển sinh 2022. Trong đó: 
-    18 suất học bổng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
-    19 suất học bổng 50% học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
Học bổng thực hiện theo từng học kỳ và được duy trì tiếp tục với điều kiện:
-    Sinh viên phải có điểm trung bình học tập học kỳ 2 năm 2022-2023 >= 7.0 điểm
-    Sinh viên phải hoàn tất học phí học kỳ tiếp theo đúng thời hạn quy định

Lưu ý: Học bổng không bao gồm học phí các môn mà sinh viên đăng ký học lại và môn Tiếng Anh cuối khóa.
 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật