Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Marketing dịch vụ công : Tài liệu chuyên khảo

Marketing dịch vụ công : Tài liệu chuyên khảo
  • Sách
  • Vũ Trí Dũng.
    Marketing dịch vụ công : Tài liệu chuyên khảo / Vũ Trí Dũng ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2014.
    406 tr, 21 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS