Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
10.1.2022


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình : QCVN 06:2020/BXD
10.1.2022

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình : QCVN 06:2020/BXD
  • Sách
  • Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
    Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình : QCVN 06:2020/BXD / Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    156 tr, Minh họa, bảng.; 31 cm.
  • 9786048239336