Mã Trường

Mã Trường

Tra Cứu OPAC
10.2.2022


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư : QCVN 04:2019/BXD
10.2.2022

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư : QCVN 04:2019/BXD
  • Sách
  • Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
    Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư : QCVN 04:2019/BXD / Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2020.
    32 tr, 31 cm.
  • 9786048239329