Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Chương trình đào tạo

ĐỀ CƯƠNG VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC

Cập nhật 29/10/2010 - 12:06:55 AM (GMT+7)
Hiện nay Khoa đào tạo chuyên ngành cơ điện tử cho các hệ Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và hoàn chỉnh đại học. Khoa đã hoàn thành chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ và sẽ triễn khai cùng với các Khoa khác trong trường. Đề cương các môn học chi tiết khoa sẽ đưa lên website trường trong thời gian sớm nhất.

Nội Dung hiện đang được cập nhật