Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Văn Bản Đảm Bảo Chất Lượng

Thông báo hướng dẫn thực hiện thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Cập nhật 17/07/2018 - 10:53:07 AM (GMT+7)

Thông báo hướng dẫn thực hiện thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Các Nội Dung Liên Quan