Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Triết lý giáo dục

Văn hóa STU

Cập nhật 03/06/2014 - 01:00:00 AM (GMT+7)

 

Ngày 02/6/2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành Quyết định số 123/QĐ-DSG về Quy định Văn hóa STU, cụ thể:
    Văn hóa tuân thủ pháp luật và quy chế
    Văn hóa trách nhiệm
    Văn hóa trung thực
    Văn hóa trong quan hệ “GV-SV-CB, NV”
    Văn hóa tập thể
    Văn hóa tiết kiệm và bảo vệ môi trường
    Văn hóa tự do và dân chủ trong môi trường đào tạo đại học
    Văn hóa đọc và Văn hóa trên mạng internet