Mã Trường

Mã Trường
photo-214

Nhân Sự

CN. Võ Văn Đức

CN. Võ Văn Đức

Nhân viên

 • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân Luật
 • Lĩnh Vực: Điều tra
 • Đơn Vị: Ban Thanh tra
 • Email:

 • Kinh Nghiệm
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học ANND (chuyên ngành điều tra) học tại Trường ĐH An ninh nhân dân
  • Cao cấp chính trị  học tại Học viện chính trị khu vực II.