Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo kết quả sinh viên thực hiện khai báo thông tin nội, ngoại trú giữa khóa, cuối khóa năm học 2022-2023

Cập nhật 05/10/2022 - 11:20:31 AM (GMT+7)

Thực hiện Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/8/2017; Thực hiện Thông báo số 224/TB-DSG-CTSV ngày 17/8/2022 về việc khai báo thông tin Sinh viên nội, ngoại trú giữa khóa, cuối khóa năm học 2022 - 2023, Nhà trường thông báo kết quả sinh viên thực hiện khai báo thông tin nội, ngoại trú năm học 2022 – 2023 như sau:

  1. Sinh viên xem kết quả thực hiện khai báo nội, ngoại trú năm học 2022 - 2023 tại Phòng Công tác Sinh viên, Văn phòng Khoa và tại thông tin bên dưới.
  2. Lớp trưởng/ Bí thư các lớp liên hệ văn phòng khoa để nhận kết quả và thông báo cho sinh viên lớp.
  3. Các trường hợp sinh viên không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.

DANH SÁCH KẾT QUẢ SINH VIÊN KHAI BÁO THÔNG TIN NỘI, NGOẠI TRÚ

KHOA CƠ KHÍ: Sinh viên xem danh sách tại đây.

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ: Sinh viên xem danh sách tại đây.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: Sinh viên xem danh sách tại đây.

KHOA  CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM: Sinh viên xem danh sách tại đây.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH: Sinh viên xem danh sách tại đây.

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH: Sinh viên xem danh sách tại đây.

KHOA DESIGN: Sinh viên xem danh sách tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật