Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Đánh Giá Điểm Rèn Luyện

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổng hợp ngày công tác xã hội dành cho sinh viên năm cuối và tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Hk II năm học 2020-2021

Cập nhật 03/07/2021 - 11:22:01 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 169/TB-DSG-CTSV ngày 17/06/2021 của Hiệu trưởng về việc tổng hợp ngày CTXH dành cho sinh viên năm cuối Đại học 2017 và Cao đẳng 2018;

Căn cứ vào thông báo số 136/TB-DSG-CTSV ngày 20/05/2021 của Hiệu trưởng về việc thực hiện Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021;

Căn cứ thông báo số 178/TB-DSG ngày 29/06/2021 của Hiệu trưởng về việc tiếp tục các công tác phòng dịch Covid 19 theo chỉ thị 10/CT-UBND;

Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc điều chỉnh thời gian tổng hợp ngày CTXH dành cho sinh viên năm cuối và tổng hợp đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

1. Tổng hợp ngày CTXH dành cho sinh viên năm cuối:

- Thời gian lớp tổng hợp và nộp về Phòng Công tác sinh viên: Từ ngày 26/07/2021 đến 16h00 ngày 14/08/2021.

2. Tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021:

- Các lớp hoàn thành và nộp về khoa trước ngày 14/08/2021.

- Các khoa nộp về Phòng CTSV trước ngày 28/08/2021.

Đề nghị BCN khoa và GVCN/CVHT các lớp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên hoàn thành các việc tổng hợp CTXH và đánh giá kết quả rèn luyện đúng thời gian.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật