Mã Trường

Mã Trường
photo-220

Thông báo lương

Thông báo phụ cấp lương

Cập nhật 03/12/2012 - 03:56:35 PM (GMT+7)

Phòng KHTC đã chuyển khoản qua ATM NH Đông Á " Phụ cấp hướng dẫn BTL, TN, LT, TH, HK1-LTĐH K7, HK2+3 LTĐH K6, bổ sung cuối Khoá 2010 và phụ cấp giảng dạy môn chuyễn đổi LTĐH K7 và Khoá trước ".

LÂM THỊ BẠCH LAN (PHÒNG KHTC)