Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc chủ động phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác

Cập nhật 18/04/2023 - 09:36:03 AM (GMT+7)

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 tại TPHCM và để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên. Nhà trường thông báo: