Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Thay đổi vị trí giữ xe gắn máy cho sinh viên

Cập nhật 29/09/2022 - 09:47:07 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo thay đổi vị trí giữ xe  gắn máy sinh viên