Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Quy chế tạm thời về việc tổ chức và hoạt động Khu thể dục thể thao đa năng STU

Cập nhật 05/04/2024 - 04:51:49 PM (GMT+7)

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn số: 66/NQ-DSG-HĐQT, ngày 04/04/2024 - Quy chế tạm thời về việc Tổ chức và hoạt động Khu thể dục thể thao đa năng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã được ban hành.

Xem chi tiết Quy chế  tại đây!


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật