Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Triển khai công tác phòng ngừa dịch COVID-19 trong tình hình mới tại STU

Cập nhật 31/08/2022 - 06:26:52 PM (GMT+7)

Nhằm chuẩn bị cho năm học mới, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên về việc triển khai công tác phòng ngừa dịch COVID-19 trong tình hình mới tại STU như sau:

Nhằm chuẩn bị


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật