Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Dừng thực hiện chính sách hỗ trợ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Cập nhật 19/03/2021 - 09:36:06 AM (GMT+7)

Căn cứ vào điều kiện thực tế của Nhà trường. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc Dừng thực hiện chính sách hỗ trợ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật