Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc gia hạn thời gian đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Cập nhật 16/05/2023 - 12:10:28 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 44/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc gia hạn thời gian đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024.

   Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 27/05/2023.
   Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 44/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng (đính kèm). 
 


Giới Thiệu STU