Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 (lần 2).

Cập nhật 02/02/2023 - 03:35:51 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 04/TB-KHCN và 05/TB-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 (lần 2), với các nội dung như sau:

    1. Về định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 tập trung vào định hướng:
        -  Lĩnh vực khoa học nông nghiệp.
        -  Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.
        -  Lĩnh vực khoa học tự nhiên.
        -  Lĩnh vực khoa học y, dược.
        -  Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
        -  Lĩnh vực kinh tế, kết cấu hạ tầng.
        -  Lĩnh vực văn hoá, xã hội.
        -  Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
        -  Lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
        -  Kế hoạch triển khai quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
       -  Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Đại học Quốc gia TP.HCM (giai đoạn 2022 – 2026).
    2. Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022, với tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình vật lý trị liệu hỗ trợ cho khuỷu tay”.
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 04/TB-KHCN (đính kèm) và 05/TB-KHCN (đính kèm) của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh 
Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học
+ Đề tài đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024: trước ngày 22/03/2023.
+ Đề tài tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022: trước ngày 21/02/2023.
 


Giới Thiệu STU