Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2023

Cập nhật 03/10/2022 - 05:26:27 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 76/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2023, với các danh mục đề tài, dự án như sau:

1. Nâng cao năng lực quản lý, phát triển tài sản trí tuệ đối với sản phẩm cộng đồng (gắn với địa danh) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
2. Ứng dụng công nghệ IoT kết hợp kỹ thuật plasma lạnh trong sản xuất giống và xây dựng chuỗi giá trị lươn đồng thương phẩm tại tỉnh Sóc Trăng.
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 76/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 24/10/2022.
 


Giới Thiệu STU