Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Giới Thiệu

Nhiệm vụ của phòng

Cập nhật 20/03/2009 - 11:25:32 AM (GMT+7)
Phòng Quản lý khoa học và đối ngoại là phòng quản lý chức năng với các mảng sau đây: công nghệ khoa học, hợp tác quốc tế, công tác thông tin - thư viện, quản lý phòng Multimedia, quản lý mạng thông tin.

  1. Về khoa học công nghệ:

-   Xây dựng phương hướng, kế hoạch cho công tác nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của trường. Tổ chức xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và thẩm định đề nghị các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (Thành phố, Bộ, Nhà nước).

-   Tổ chức theo dõi, kiểm tra và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đề xuất việc khen thưởng và xử lý luật trong công tác nghiên cứu khoa học.

-   Tổ chức các hội nghị khoa học, các hội thảo cấp trường hoặc liên ngành.

-   Phối hợp với Phòng Đào Tạo, Phòng Công tác Học sinh – sinh viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

-   Phối hợp với các phòng chức năng và các khoa trong hoạt động thông tin khoa học công nghệ và đào tạo.

  1. Hợp tác quốc tế:

-    Phối hợp với trung tâm đào tạo Quốc tế quản lý các chương trình liên kết đào tạo với các Trường Đại học và các tổ chức Quốc tế.

-    Hợp tác nghiên cứu khoa học với các Trường và các tổ chức Quốc tế.

-   Có trách nhiệm quản lý hoạt động quan hệ quốc tế của các đơn vị trong trường.

-    Phối hợp với các khoa theo dõi và điều phối hoạt động của các chuyên gia nước ngoài đến công tác và làm việc tại trường.

  1. Công tác thông tin – thư viện:

-   Thư viện có nhiệm vụ hỗ trợ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giáo viên và sinh viên tất cả các hệ, các loại hình đào tạo trong toàn trường.

-   Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường và các phòng chức năng mua sắm trang thiết bị và bổ sung sách báo và các tài liệu khác theo yêu cầu của các đơn vị trong trường.

-   Hiện nay với diện tích hơn 200m2, Thư viện đã có một phòng đọc khang trang và hơn 60 chỗ ngồi và một phòng đọc cho giảng viên, công nhân viên rộng rãi và thoáng mát.

-   Trang thiết bị: 9 máy vi tính dành tra cứu dữ liệu và truy cập internet.

-   Số lượng sách báo và tạp chí: hơn 3000 bản sách gồm giáo trình và sách tham khảo 58 loại báo và tạp chí.

-   Thư viện mở cửa liên tục từ 7h:30 đến 17h:00.

  1. Quản lý Phòng Mutimedia của Trường.

            Tổ chức hội thảo, các lớp học chuyên đề phục vụ sinh viên trường.

  1. Quản lý mạng thông tin của Trường bao gồm:

            Trung tâm quản lý mạng và Website của STU.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật