Mã Trường

Mã Trường

Ban tổ chức

Ban tổ chức Hội nghị

Cập nhật 25/04/2016 - 10:46:50 AM (GMT+7)

Hiệu trưởng Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn Quyết định số: 108/QĐ-DSG-HCQT, ngày 20 tháng 04 năm 2016, về việc thành lập Ban cố vấn và Ban tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật và công nghệ xây dựng - lần thứ 1 gồm các thành viên như sau:

Ban cố vấn:

TS. Trương Quang Mùi - Chủ tịch HĐQT

PGS. TS. Cao Hào Thi - Hiệu trưởng

ThS. Võ Xuân Thịnh - Phó Phòng QLKH & SDH

 

Ban tổ chức:

TS. Đỗ Đào Hải - Trưởng Ban

ThS. Trần Tấn Quốc - Phó Ban

TS. Nguyễn Huy Gia - Thư ký

 

TS. Tạ Minh Nghi - Thành viên

TS. Phan Thiệu Huy - Thành viên

ThS. Tạ Trung Hậu - Thành viên

ThS. Phạm Trường Giang - Thành viên

ThS. Phạm Quốc Lâm - Thành viên

ThS. Hà Công Huy - Thành viên

ThS. Lê Đức Tuấn - Thành viên 

 


photo-184
photo-348
photo-349
photo-185
photo-340
photo-341
photo-342
photo-343
photo-350
photo-344
photo-346
photo-347