Mã Trường

Mã Trường

Biểu mẫu

Biểu mẫu Giấy báo thông tin ngoại trú của sinh viên

Cập nhật 11/05/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Đầu mỗi Học kỳ hoặc khi có thay đổi chỗ trọ, sinh viên phải thực hiện "Giấy báo địa chỉ Ngoại trú" nộp về Phòng Công tác Sinh viên.

Sau 30 ngày khi bắt đầu Học kỳ hoặc đổi chỗ trọ, sinh viên không nộp "Giấy báo địa chỉ Ngoại trú" sẽ bị xử lý kỷ luật theo "Quy chế quản lý HSSV Ngoại trú".

Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật