Mã Trường

Mã Trường

Quy Định Công Tác SV

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho Học sinh - Sinh viên do Bộ GD và ĐT ban hành

Cập nhật 03/05/2009 - 10:23:52 PM (GMT+7)
Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT.

Sinh viên theo dõi chi tiết  và tải Quy định tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật