Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả dự kiến số ngày công tác xã hội tổng hợp đợt tháng 07/2022 và tháng 10/2022 năm học 2022-2023

Cập nhật 29/12/2022 - 05:04:59 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Phòng Công tác sinh viên (Phòng CTSV) đã tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội trong năm học 2022-2023 của sinh viên tính đến ngày 31/08/2022. Phòng CTSV thông báo kết quả dự kiến như sau:

1. Kết quả tổng hợp dự kiến được gửi về văn phòng Khoa, gồm:

- Danh sách tổng hợp kết quả dự kiến số ngày công tác xã hội đã thực hiện (Tổng hợp tất cả số ngày CTXH đã thực hiện tính đến ngày 31/08/2022).

Phiếu xử lý hồ sơ Công tác xã hội đợt tháng 07 và tháng 10/2022 (Hồ sơ nộp của năm học 2022-2023).

2. Sinh viên xem kết quả tổng hợp tại VP Khoa, fanpage Phòng CTSV, tại cổng thông tin sinh viên ctsv.stu.edu.vn hoặc tại danh sách bên dưới; Sinh viên kiểm tra kết quả số ngày được công nhận, chưa công nhận không được công nhận cụ thể trên Phiếu xử lý hồ sơ công tác xã hội.

3. Những trường hợp đã nộp hồ sơ (T07 và T10/2022) nhưng chưa được công nhận ngày CTXH do thiếu minh chứng, sinh viên sẽ bổ sung hồ sơ từ ngày 29/12/2022 đến 17h00 ngày 06/01/2023.

4. Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc về ngày CTXH, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTSV – Phòng A406 từ ngày 29/12/2022 đến 17h00 ngày 06/01/2022.

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ KIẾN NGÀY CTXH CỦA SINH VIÊN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/08/2022) VÀ DANH SÁCH PHIẾU XỬ LÝ NGÀY CTXH ĐỢT TỔNG HỢP T7 VÀ T10/2022:

* Khoa Cơ khí: Sinh viên xem danh sách tổng hợp tại đây.

D19_CDT01

D19_CDT02

D20_CDTU01

D20_ROAI01

D21_CDT01

D21_CDT02

* Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách tổng hợp tại đây.

D19_DDT01

D19_VT01

D20_DDT01

D20_DDT02

D20_VT01

D20_VT02

D21_DDT01

D21_DDT02

D21_VT01

* Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tổng hợp tại đây.

D19_TH01

D19_TH02

D19_TH03

D19_TH04

D19_TH05

D19_TH06

D19_TH07

D19_TH08

D19_TH09

D20_TH01

D20_TH02

D20_TH03

D20_TH04

D20_TH05

D20_TH06

D20_TH07

D20_TH08

D20_TH09

D20_TH10

D20_TH11

D21_TH01

D21_TH02

D21_TH03

​​​​​​​D21_TH04

​​​​​​​D21_TH05

​​​​​​​D21_TH06

​​​​​​​D21_TH07

​​​​​​​D21_TH08

​​​​​​​D21_TH09

​​​​​​​D21_TH10

​​​​​​​D21_TH11

​​​​​​​D21_TH12

​​​​​​​D21_TH13

​​​​​​​D21_TH14​​​​​​​

* Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tổng hợp tại đây.

D19_TP01

D19_TP02

D20_TP01

D20_TP02

D21_TP01

* Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tổng hợp tại đây.

D19_KD01

D19_KD02

D19_MAR01

D19_MAR02

D19_MAR03

D19_MAR04

D19_TC01

D19_TC02

D20_KD01

D20_KD02

D20_MAR01

D20_MAR02

D20_MAR03

D20_MAR04

D20_MAR05

D20_TC01

D20_TC02

D20_TC03

D21_QT01

​​​​​​​D21_QT02

​​​​​​​D21_QT03

​​​​​​​D21_QT04

​​​​​​​D21_QT05

​​​​​​​D21_QT06

​​​​​​​D21_QT07

​​​​​​​D21_QT08

​​​​​​​D21_QT09

​​​​​​​D21_QT10

* Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tổng hợp tại đây.

D19_XD01

D19_XD02

D20_XD01

D20_XD02

D21_XD01

D21_XD02

* Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tổng hợp tại đây.

D19_TK1TD

D19_TK2TT

D19_TK3DH

D19_TK4NT

D20_TK1TD

D20_TK2TT

D20_TK3DH

D20_TK4NT

D21_TK1TD

D21_TK2TT

D21_TK3DH1

D21_TK3DH2

D21_TK4NT

 

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật