Mã Trường

Mã Trường

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo về việc nhận hồ sơ giảm học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

Cập nhật 16/05/2022 - 03:14:35 PM (GMT+7)

Căn cứ Thông báo số 338a/TB-DSG-CTSV về việc ban hành hướng dẫn hồ sơ xét giảm học phí tại STU;

Căn cứ tình hình thực tế tại trường, nhằm hỗ trợ sinh viên thuộc diện chính sách, khó khăn, vượt khó học tập tốt;

Nhà trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy toàn trường thủ tục hồ sơ xin miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2, năm học 2021 – 2022.

1. Hồ sơ xin giảm học phí bao gồm:

- Sinh viên xem hướng dẫn nộp hồ sơ trên trang web trường: http://stu.edu.vn/vi/382/18057/huong-dan-nop-ho-so-xet-giam-hoc-phi-tai-truong-dai-hoc-cong-nghe-sai-gon-stu.html

- Đơn đề nghị miễn giảm học phí, sinh viên tải mẫu tại trang web của Trường stu.edu.vn (http://stu.edu.vn/vi/1/499/bieu-mau-xet-mien-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-he-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy.html)  hoặc liên hệ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.406) để nhận mẫu.

- Sinh viên thuộc đối tượng nào nộp hồ sơ minh chứng có liên quan với đối tượng được miễn giảm.

- Bảng điểm học tập học kỳ 1 – năm học 2021 – 2022.

- Biên lai học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (bản photo).

2. Thời hạn nộp và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn: Từ ngày 16/5/2022 đến hết ngày 04/6/2022.

-  Địa điểm nhận hồ sơ; Phòng Công tác Sinh viên  - Phòng A406

* Lưu ý: 

- Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.406), không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

- Mọi sự trễ hạn nhà trường không giải quyết.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật