Mã Trường

Mã Trường

Bản tin - Sự kiện

Khai giảng Khóa học " Hành trang kỹ năng sống cho Tân Sinh viên" năm 2009

Cập nhật 21/08/2012 - 11:26:34 AM (GMT+7)

 “Haønh Trang Kyõ Naêng Soáng Cho Taân Sinh Vieân” naêm hoïc 2009 – 2010 laø moät chöông trình nhaèmtrang bò caùc kieán thöùc – kyõ naêng trong cuoäc soáng, goùp phaàn ñaøo taïo sinh vieân coù ñuû ñieàu kieän naêng löïc vaø phaåm chaát, ñaùp öùng toát caùc yeâu caàu cuûa doanh nghieäp vaø xaõ hoäi.

Ñaây laø chöông trình ñöôïc tröôøng Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn ñaàu tö  moät caùch chuyeân nghieäp töø khaâu xaây döïng noäi dung chöông trình ñeán khaâu toå chöùc nhö: thöïc hieän khaûo saùt nhu caàu trong Taân sinh vieân ñeå choïn ra caùc kyõ naêng maø Taân sinh vieân thaät söï caàn thieát nhö: Kyõ naêng giao tieáp öùng xöû moâi tröôøng Ñaïi hoïc, Kyõ naêng hoïc taäp ôû baäc ñaïi hoïc:Tìm, Ñoïc, Ghi cheùp taøi lieäu…, Kyõ naêng hoaïch ñònh muïc tieâu cuoäc soáng, Kyõ naêng laøm vieäc nhoùm, Kyõ naêng trình baøy vaán ñeà…

Phoái hôïp Toång coâng ty Coå Phaàn Giaùo Duïc Phöông Nam ñeå môøi nhöõng Baùo caùo vieân noåi tieáng, ñuùng chuyeân moân nhö: TS. Taâm lyù Voõ Vaên Nam, ThS. Taâm lyù Quyønh Giao, ThS. Taâm lyù Nguyeãn Höõu Long vaø ThS. Taâm lyù Phan Trònh Hoøang Daï Thy…. Ngoaøi ra, ban toå chöùc cuõng vaän ñoäng Ngaân haøng Agribank Chi nhaùnh Quaän 5 Tp HCM tham gia taøi trôï cho chöông trình ñeå sinh vieân tröôøng tieáp caän caùc chöông trình, caùc saûn phaåm vaø dòch vuï hoã trôï cuûa Ngaân haøng cho sinh vieân.

Khoùa hoïc daønh cho 400 Taân sinh vieân nhaø tröôøng vaø dieãn ra xuyeân suoát töø 17 giờ 30 – 21 giờ 00 töø  ngaøy 30/11/2009 ñeán 04 /12/2009 taïi  Hi trường A , Cô sôû 2 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM). Keát thuùc khoùa hoïc, Ban toå chöùc seõ phoái hôïp vôùi Toång coâng ty Coå Phaàn Giaùo Duïc Phöông Nam caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc sinh vieân tham gia khoùa hoïc vaø ñaït keát quaû hoïc taäp toát.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật