Mã Trường

Mã Trường

Biểu mẫu

Biểu mẫu ngày Công tác xã hội

Cập nhật 07/05/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Mẫu giấy xác nhận dành cho sinh viên xác nhận chương trình công tác xã hội khi thực hiện, báo cáo tổng kết cá nhân và báo cáo tổng kết của lớp khi thực hiện tổng kết hàng năm.

1. Sau khi thực hiện chương trình công tác xã hội, đơn vị tổ chức sẽ xác nhận và ký tên đóng dấu vào giấy xác nhận.

Sinh viên tải mẫu tại đây.

Mẫu giấy xác nhận.

Mẫu báo cáo tổng kết hồ sơ cá nhân.

2. Mẫu báo cáo tổng kết hồ sơ của lớp.

Sinh viên tải mẫu tại đây.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật