Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả dự kiến số ngày công tác xã hội sinh viên đã thực hiện năm học 2019-2020

Cập nhật 21/04/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

        Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; Phòng Công tác sinh viên đã tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội trong năm học 2018-2019 của sinh viên tính đến ngày 5 tháng 9 năm 2019. Phòng Công tác Sinh viên thông báo như sau:
1.    Sinh viên xem kết quả xử lý theo link bên dưới, gồm:
-     Phiếu xử lý hồ sơ Công tác xã hội tháng 10/2019.
-    Danh sách tổng hợp kết quả dự kiến số ngày công tác xã hội đã thực hiện.    
2.    Sinh viên xem kết quả tại đây:

-    Danh sách tổng hợp kết quả dự kiến số ngày công tác xã hội đã thực hiện.

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

-     Phiếu xử lý hồ sơ Công tác xã hội tháng 10/2019 các lớp.

Khoa Cơ khí

C17_CDT01

C18_CDT01

D16_CDT01

​​​​​​​D16_CDT02

​​​​​​​D16_CDT03

​​​​​​​D16_CDT04

​​​​​​​D17_CDT01

​​​​​​​D17_CDT02

​​​​​​​D17_CDT03

​​​​​​​D17_CDT04

D18_CDT01

​​​​​​​D18_CDT02

​​​​​​​D18_CDT03

​​​​​​​D18_CDT04

Khoa Điện - Điện tử

C18_DDT01

D16_DDT01

​​​​​​​D16_DDT02

​​​​​​​D16_VT01

​​​​​​​D17_DDT01

​​​​​​​D17_DDT02

D17_DDT03

D17_DDT04

​​​​​​​D17_VT01

​​​​​​​D18_DDT01

​​​​​​​D18_DDT02

​​​​​​​D18_DDT03

​​​​​​​D18_VT01

Khoa Công nghệ thông tin

C17_TH01

​​​​​​​C18_TH01

​​​​​​​D16_TH01

​​​​​​​D16_TH02

​​​​​​​D16_TH03

​​​​​​​D16_TH04

​​​​​​​D16_TH05

​​​​​​​D16_TH06

​​​​​​​D16_TH07

​​​​​​​D16_TH08

​​​​​​​D16_TH09

​​​​​​​D16_TH10

​​​​​​​D17_TH01

​​​​​​​D17_TH02

​​​​​​​D17_TH03

​​​​​​​D17_TH04

​​​​​​​D17_TH05

​​​​​​​D17_TH06

​​​​​​​D17_TH07

​​​​​​​D17_TH08

​​​​​​​D17_TH09

​​​​​​​D17_TH10

​​​​​​​D18_TH01

​​​​​​​D18_TH02

​​​​​​​D18_TH03

​​​​​​​D18_TH04

​​​​​​​D18_TH05

​​​​​​​D18_TH06

​​​​​​​D18_TH07

​​​​​​​D18_TH08

​​​​​​​D18_TH09

​​​​​​​D18_TH10

​​​​​​​D18_TH11

​​​​​​​D18_TH12

​​​​​​​D18_TH13

​​​​​​​D18_TH14

Khoa Công nghệ thực phẩm

C17_TP01

D16_TP01

​​​​​​​D16_TP02

​​​​​​​D16_TP03

​​​​​​​D16_TP04

​​​​​​​D17_TP01

​​​​​​​D17_TP02

​​​​​​​D17_TP03

​​​​​​​D17_TP04

​​​​​​​D18_TP01

​​​​​​​D18_TP02

​​​​​​​D18_TP03

​​​​​​​D18_TP04

Khoa Quản trị kinh doanh

C17_KD01

​​​​​​​C18_KD01

D16_KD01

​​​​​​​D16_KD02

​​​​​​​D16_KD03

​​​​​​​D16_KD04

​​​​​​​D16_KD05

​​​​​​​D16_KD06

​​​​​​​D16_MAR01

​​​​​​​D16_MAR02

​​​​​​​D16_MAR03

D16_MAR04

​​​​​​​D16_TC01

​​​​​​​D16_TC02

​​​​​​​D16_TC03

​​​​​​​D16_TC04

​​​​​​​D17_KD01

​​​​​​​D17_KD02

​​​​​​​D17_KD03

​​​​​​​D17_MAR01

​​​​​​​D17_MAR02

​​​​​​​D17_MAR03

​​​​​​​D17_MAR04

​​​​​​​D17_TC01

​​​​​​​D17_TC02

​​​​​​​D18_QT01

​​​​​​​D18_QT02

​​​​​​​D18_QT03

​​​​​​​D18_QT04

​​​​​​​D18_QT05

​​​​​​​D18_QT06

​​​​​​​D18_QT07

​​​​​​​D18_QT08

​​​​​​​D18_QT09

​​​​​​​D18_QT10

​​​​​​​D18_QT11

​​​​​​​D18_QT12

​​​​​​​D18_QT13

​​​​​​​D18_QT14

​​​​​​​D18_QT15

​​​​​​​D18_QT16

Khoa Kỹ thuật công trình

C18_XD01

​​​​​​​D16_XD01

​​​​​​​D16_XD02

​​​​​​​D16_XD03

​​​​​​​D16_XD04

​​​​​​​D17_XD01

​​​​​​​D17_XD02

​​​​​​​D17_XD03

​​​​​​​D17_XD04

​​​​​​​D18_XD01

​​​​​​​D18_XD02

Khoa Design

C17_TK2TT

​​​​​​​C17_TK3DH

​​​​​​​C17_TK4NT

​​​​​​​C18_TK3DH

​​​​​​​C18_TK4NT

​​​​​​​D16_MT2TT

​​​​​​​D16_MT3DH

​​​​​​​D16_MT4NT

​​​​​​​D17_TK1TD

​​​​​​​D17_TK2TT

​​​​​​​D17_TK3DH

​​​​​​​D17_TK4NT

​​​​​​​D18_TK2TT

​​​​​​​D18_TK3DH

​​​​​​​D18_TK4NT
    
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật