Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

DS tổng hợp số ngày CTXH đã hoàn thành của khóa Đại học 2011 và Cao đẳng 2012 tính đến ngày 29/6/2015

Cập nhật 23/07/2015 - 12:34:52 AM (GMT+7)

Xem chi tiết tại đây:

1. Khoa Cơ Khí

    Bảng tổng hợp theo Khoa

 * Phiếu xử lý hồ sơ CTXH đợt tháng 5/2015 theo lớp:

    Lớp D11_CDT01

    Lớp C12_CDT01

 

2. Khoa Công Nghệ Thông Tin

    Bảng tổng hợp theo Khoa

 * Phiếu xử lý hồ sơ CTXH đợt tháng 5/2015 theo lớp:

    Lớp D11_TH01

    Lớp C12_TH01

    Lớp C12_TH02

    Lớp C12_TH03

    Lớp C12_TH04

 

3. Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

    Bảng tổng hợp theo Khoa

 * Phiếu xử lý hồ sơ CTXH đợt tháng 5/2015 theo lớp:

      Lớp D11_TP01

    Lớp D11_TP02

    Lớp C12_TH01

    Lớp C12_TH02

 

4. Khoa Design

    Bảng tổng hợp theo Khoa

 * Phiếu xử lý hồ sơ CTXH đợt tháng 5/2015 theo lớp:

    Lớp D11_MT1TD

    Lớp D11_MT2TT

    Lớp D11_MT3DH

    Lớp D11_MT4NT

    Lớp C12_MT2TT

    Lớp C12_MT3DH

    Lớp C12_MT4NT

 

5. Khoa Điện - Điện Tử

    Bảng tổng hợp theo Khoa 

 * Phiếu xử lý hồ sơ CTXH đợt tháng 5/2015 theo lớp:

       Lớp D11_DDT01

    Lớp D11_VT01

    Lớp C12_DDT01

    Lớp C12_VT01

 

6. Khoa Quản Trị Kinh Doanh

    Bảng tổng hợp theo Khoa

 * Phiếu xử lý hồ sơ CTXH đợt tháng 5/2015 theo lớp:

     Lớp D11_KD01

    Lớp D11_TC01

    Lớp D11_TC02

    Lớp D11_MAR01

    Lớp D11_MAR02

    Lớp C12_KT01

    Lớp C12_KT02

    Lớp C12_KD01

    Lớp C12_KD02

      Lớp C12_KD03

    Lớp C12_KD04

    Lớp C12_KD05

    Lớp C12_KD06

    Lớp C12_KD07

    Lớp C12_KD08

 

7. Khoa Kỹ Thuật Công Trình 

      Bảng tổng hợp theo Khoa

 * Phiếu xử lý hồ sơ CTXH đợt tháng 5/2015 theo lớp:

    Lớp D11_XD01

    Lớp D11_XD02

    Lớp C12_XD01

    Lớp C12_XD02

    Lớp C12_XD03

    Lớp C12_XD04

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật