Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

Thông báo V/v Đề cử Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022

Cập nhật 23/08/2022 - 04:59:18 PM (GMT+7)

Thực hiện công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 11/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022", Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm đề cử 01 nhà giáo (gồm giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục) đáp ứng đủ điều kiện theo tiêu chuẩn đề cử bình chọn tại Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm" ban hành kèm theo công văn số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Bản tóm tắt thành tích đính kèm.

 


Giới Thiệu STU