Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020.

Cập nhật 08/10/2020 - 12:34:38 PM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng hướng dẫn các đơn vị trong Trường tổng kết, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020 của đơn vị và gởi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về Hội đồng, như sau:

- Từ ngày 08 - 22/10/2020: Các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn cho tất cả các thành viên của đơn vị; Họp đơn vị bình xét cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân; Biểu quyết cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể.

- Ngày 23/10/2020: Hạn cuối các đơn vị gởi hồ sơ về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường - thông qua Ban thư ký.

 

 

Hướng dẫn xét TĐKT.

Các biểu mẫu.


Giới Thiệu STU