Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo về việc Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018 (Đợt 1)

Cập nhật 23/01/2018 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DGS-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tìm kiếm những ý tưởng nghiên cứu khoa học mới, phát triển thành những sản phẩm thực tế có tính ứng dụng cao phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, công bố các công trình khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Nhà trường thông báo việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1 năm 2018 như sau:

Lĩnh vực nghiên cứu

Bao gồm tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo của trường:

 • Công nghệ thông tin;
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông;
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử;
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
 • Kỹ thuật công trình xây dựng;
 • Công nghệ thực phẩm;
 • Quản trị kinh doanh;
 • Thiết kế công nghiệp;
 • Khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị…

Kinh phí thực hiện

 • Đề tài NCKH dành cho giảng viên: từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng/đề tài tùy thuộc vào tính ứng dụng và hàm lượng khoa học của đề tài.
 • Đề tài NCKH dành cho sinh viên: từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/đề tài tùy thuộc vào tính ứng dụng và hàm lượng khoa học của đề tài.

Thời gian thực hiện

 • Đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/05/2018.
 • Họp hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài từ ngày 01/06 đến ngày 30/06/2018.
 • Thực hiện đề tài từ ngày 02/07/2018.

Đề nghị các Khoa, Ban, Trung tâm thẩm định, lập danh sách tổng hợp các đề tài NCKH đạt yêu cầu xếp theo thứ tự ưu tiên và các thuyết minh (03 bản có chữ ký sống) gửi về Phòng QLKH&SĐH trước ngày 30 tháng 05 năm 2018 để tiến hành xét duyệt. Quy trình và biểu mẫu thực hiện theo Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, hoặc có thể tải biểu mẫu từ website http://www.stu.edu.vn/vi/277/13384/bieu-mau-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng QLKH&SĐH;

Trân trọng./.

Nơi gởi:

- TT. HĐQT (báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu HCQT, QLKH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


PGS. TS. Cao Hào Thi

Xem Thông báo chi tiết.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU