Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016

Cập nhật 09/06/2016 - 02:53:27 PM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2015 - 2016, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn số: 13/HD-DSG-TĐKT về việc hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2015 -2016.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng hướng dẫn các đơn vị trong trường tổng kết, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016 của đơn vị và gởi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về Hội đồng, như sau:

-  Từ ngày 06/06 đến 18/06/2016: Các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn cho tất cả các thành viên của đơn vị; Họp đơn vị bình xét cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân; biểu quyết cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể.

- Ngày 20/06/2016: Hạn cuối các đơn vị gởi hồ sơ về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường – thông qua Ban thư ký.

Hướng dẫn xét thi đua khen thưởng

Quyết định thành lập HĐ TĐKT và Ban thư ký

Phụ lục - biểu mẫu


Giới Thiệu STU