Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

Hướng dẫn thực hiện xét Thi đua, Khen thưởng năm học 2014 - 2015

Cập nhật 19/06/2015 - 05:34:58 PM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2014-2015, ngày 19/06/2015, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành thông báo số: 119/TB-DSG-TĐKT về việc hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2014 -2015.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng hướng dẫn các đơn vị trong trường tổng kết, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015 của đơn vị và gởi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về Hội đồng, như sau:

-       Từ ngày 19/06/2015 đến 10/07/2015: Các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn cho tất cả các thành viên của đơn vị; Họp đơn vị bình xét cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân; biểu quyết cho các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể.

-       Ngày 11/07/2015: Hạn cuối các đơn vị gởi hồ sơ về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường.

Hướng dẫn chi tiết

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng

Biểu mẫu

 

 

 


Giới Thiệu STU