Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Sổ tay sinh viên đăng ký môn học học kỳ 2 (2020 - 2021)_Cập nhật ngày 18/01/2021

Cập nhật 14/12/2020 - 12:56:17 AM (GMT+7)

1) Thông báo chung về đăng ký môn học

  • Thông báo đăng ký môn học học học kỳ 2 (2020 - 2021) (xem chi tiết)

2) Hướng dẫn đăng ký môn học và điều chỉnh đăng ký môn học trực tuyến

  • Hướng dẫn các bước đăng ký môn học (Xem Mục III và IV) (xem chi tiết)

3) Lịch tư vấn đăng ký môn học của Cố vấn học tập

4) Danh sách môn học tổ chức trong học 2 năm học 2020 - 2021 (cập nhật ngày 18/01/2021)

5) Học phí

  • Quyết định mức thu học phí tín chỉ năm học 2020 - 2021 của hệ chính quy các khóa từ khóa 2019 trở về trước (xem chi tiết)
  • Quyết định mức thu học phí tín chỉ năm học 2020 - 2021 của hệ liên thông đại học khóa 16 (2020 - 2022) (xem chi tiết)

6) Quy chế - Quy định

  • Quyết định 115-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 18/03/2009 v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ (áp dụng cho cao đẳng chính quy, đại học chính quy từ khóa 2016 trở về trước và liên thông đại học từ khóa 2018 trở về trước) (xem chi tiết)
  • Quyết định 430-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 24/09/2020 v/v ban hành quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (áp dụng cho đại học hệ chính quy từ khóa 2017 và liên thông đại học từ khóa 2019) (xem chi tiết)
  • Quyết định 522-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/10/2020 v/v ban hành Quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập (thay thế cho Quyết định số 253-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/05/2009) (xem chi tiết)

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật