Mã Trường

Mã Trường
photo-226

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Ngọc My Hà

ThS. Nguyễn Ngọc My Hà

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Mỹ thuật tạo hình, Lý luận và lịch sử Mỹ thuật
 • Đơn Vị: Khoa Thiết kế
 • Email: ha.nguyenngocmy@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Hình họa / Hình họa chuyên ngành 
  • Trang trí bố cục/Khoa học màu sắc
  • Cơ sở tạo hình/Nguyên lý thị giác
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Ký hiệu học trong hội họa/thiết kế
  • Biểu tượng trong hội họa/thiết kế
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2012: Cử nhân khoa Hội họa – trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh.
  • 2014: Thạc sỹ Mỹ thuật tạo hình – trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh.
  • 2017: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật – trường Đại học Mỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh.