Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Ban ĐB&KĐCLGD

Nhân sự phụ trách công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục

Cập nhật 01/12/2017 - 12:01:00 PM (GMT+7)

         Ban Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo quyết định số 194/QĐ-DSG-HCQT ngày 12/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn với các nhân sự chuyên trách chính. Ngoài ra, tổ đảm bảo chất lượng của nhà trường còn có lực lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên phụ trách công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục từ các khoa/phòng/ban.

 

TT Khoa/phòng/ban Số lượng (người) Số, ngày/tháng ban hành
1 Ban ĐB&KĐCLGD 02  
2 Khoa Công nghệ thông tin 02 312/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
3 Khoa Công nghệ thực phẩm 05 313/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
4 Khoa Cơ khí 04 314/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
5 Khoa Design 07 315/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
6 Khoa Điện – Điện tử 07 316/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
7 Khoa Kỹ thuật công trình     05     317/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
8 Khoa Quản trị kinh doanh     05     318/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
9 Phòng Công tác sinh viên     04     319/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
10 Phòng Đào tạo     04     320/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
11 Phòng Hành chính – Quản trị     04     321/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
12 Phòng Kế hoạch – Tài chính     03     322/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
13 Phòng QLKH&SĐH     02     323/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
14 Ban Khoa học cơ bản     03     324/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
15 Ban Thanh tra giáo dục 01 325/QĐ-DSG-HCQT, ngày 01 tháng 12 năm 2017
Tổng số 58  

 

Quyết định đính kèm