Mã Trường

Mã Trường
photo-227

Đào Tạo

Chương trình đào tạo của Ban Khoa học Cơ bản

Cập nhật 17/09/2012 - 11:04:14 AM (GMT+7)

Các môn học do Ban Khoa học Cơ bản phụ trách:

-      Lý luận Chính trị:

+     Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

+     Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

+     Tư tưởng Hồ Chí Minh

+     Chính trị

-      Tiếng Anh:

+     Tiếng Anh 1

+     Tiếng Anh 2

+     Tiếng Anh 3

+     Tiếng Anh 4

-      Pháp luật Việt Nam đại cương.

-      Toán:

+     Toán A1

+     Toán A2

+     Toán A3

+     Toán C

+     Toán C1

+     Toán C2

-       Giáo dục thể chất:

+     Giáo dục thể chất 1

+     Giáo dục thể chất 2

+     Giáo dục thể chất 3

+     Giáo dục thể chất 4

-       Vật lý:

+     Vật lý 1 (Cơ – nhiệt)

+     Vật lý 2 (Điện từ - quang)

+     Thực hành Vật lý đại cương

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.